Các nhóm chuyên môn dành cho cựu sinh viên đã được thành lập trong sáu lĩnh vực. Các cựu sinh Australia có thể tham gia một hoặc nhiều nhóm tùy theo sở thích. Mục đích chính của các Nhóm chuyên môn là để cung cấp cơ hội mở rộng mạng lưới kết nối và tiếp cận các khóa đào tạo, hội thảo nhằm giúp cựu sinh viên duy trì kiến thức cũng như phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp của bản thân.

Bắt đầu từ năm 2022, mỗi nhóm có ít nhất ba cộng tác viên chủ trì để lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động cho nhóm. Họ được lựa chọn một cách kỹ lưỡng và thường phục vụ trong nhiệm kỳ kéo dài một năm.

Tham gia vào một trong các Nhóm chuyên môn ở dưới đây: