Học bổng Chính phủ Australia Awards: www.australiaawards.com.au
Đại sứ quán Australia tại Việt Nam: www.vietnam.embassy.gov.au
Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT): www.dfat.gov.au
Trung tâm Giáo dục Australia: www.studyinaustralia.gov.au
Các trường đại học và khóa học tại Australia: www.gooduniversitiesguide.com.au/
IELTS: www.ielts.com.au
RMIT Việt Nam: www.rmit.edu.vn.
Thông tin thị thực và nhập cư Australia: www.border.gov.au
Danh mục Liên bang các Trường học và Khóa học cho Sinh viên Nước ngoài (CRICOS): www.cricos.education.gov.au