9. Có thể nộp chứng chỉ IELTS /TOEFL/PTE học thuật sau khi hết hạn nộp hồ sơ không?

Category: Applicants FAQ (VN)

Không, tất cả tài liệu kèm theo phải được nộp cùng với hồ sơ và không được nộp sau khi thời hạn nộp hồ sơ xin học bổng kết thúc.

endif; ?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *