7. Ứng viên đã có bằng Thạc sỹ có thể nộp hồ sơ xin học bổng để lấy bằng Thạc sỹ khác không?

Category: Applicants FAQ (VN)

Không. Ứng viên đã có bằng Thạc sỹ không thể nộp hồ sơ xin học bổng để lấy bằng Thạc sỹ khác Các trường hợp ngoại lệ duy nhất khi ứng viên là người khuyết tật, đến từ vùng nông thôn khó khăn, hoặc đang làm việc tại một số cơ quan trung ương (được lựa chọn) có thể nộp đơn xin học Thạc sỹ ở một lĩnh vực khác với lĩnh vực đã có bằng Thạc sỹ trước đó.
 Ứng viên thuộc các nhóm khác nếu đang học Thạc sỹ sẽ được xem xét tùy từng trường hợp cụ thể.

endif; ?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *