6. Nhân viên của công ty nước ngoài hoặc công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể nộp đơn xin học bổng không?

Category: Applicants FAQ (VN)

Không. Nhân viên doanh nghiệp quốc tế hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đủ điều kiện nhận Học bổng Chính phủ Australia. Quy định này bao gồm công ty con tại Việt Nam của các doanh nghiệp nước ngoài.

endif; ?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *