25. Ứng viên xin học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) có phải xin học ở một trường đại học Australia trước khi nộp hồ sơ xin học bổng?

Category: Applicants FAQ (VN)

Ứng viên xin học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) không bắt buộc phải xin học tại một trường đại học Australia trước khi nộp hồ sơ xin học bổng. Đối với người nhận Học bổng Chính phủ Australia có điều kiện, văn phòng Chương trình Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam sẽ hỗ trợ quá trình nhập học.

endif; ?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *