23. Công chức nhà nước phải tuân theo những quy định và luật nào của Việt Nam về việc trở về công tác tại cơ quan cũ sau khi hoàn thành khóa học?

Category: Applicants FAQ (VN)

Ứng viên có trách nhiệm xác định rõ và thực hiện mọi nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc nghĩa vụ khác đối với đơn vị công tác của mình.

endif; ?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *