22. Ứng viên có thể thay đổi khóa học đã lựa chọn sau khi nộp hồ sơ không?

Category: Applicants FAQ (VN)

Ứng viên nên thận trọng khi lựa chọn chương trình học tập và trường dự kiến theo học để tránh thay đổi sau thời điểm đã nộp hồ sơ.

Ứng viên cần chọn hai khóa học tại hai trường đại học khác nhau cho nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Hai khóa học này phải thuộc cùng một ngành học. Nếu chọn hai ngành học khác nhau, ứng viên sẽ được yêu cầu đổi một trong hai khóa học cho phù hợp với khóa học còn lại.

Các ứng viên đã qua vòng sơ tuyển và người nhận học bổng có điều kiện chỉ có thể thay đổi khóa học trong những trường hợp đặc biệt. Thay đổi khóa học này sẽ được xem xét tùy theo từng trường hợp cụ thể, với điều kiện khóa học mới phải cùng một lĩnh vực học tập với khóa học cũ, phù hợp với kinh nghiệm làm việc của người đạt học bổng và được ủng hộ bởi cơ quan chủ quản nếu ứng viên còn đi làm ở đây.

endif; ?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *