15. Tôi phải nộp những tài liệu kèm theo nào?

Category: Applicants FAQ (VN)

Vui lòng tham khảo phần Tài liệu kèm theo để biết danh sách đầy đủ các tài liệu mà ứng viên cần phải nộp. Toàn bộ những tài liệu được liệt kê ở phần Các tài liệu kèm theo cùng với đơn xin học bổng trực tuyến. Hồ sơ xin học bổng sẽ được coi là không hợp lệ nếu ứng viên không cung cấp tất cả tài liệu kèm theo như yêu cầu tại thời điểm nộp.

Xin lưu ý rằng, ứng viên cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và ứng viên có hoàn cảnh khó khăn trong tất cả các nhóm ứng viên không cần nộp chứng chỉ IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ. Tuy nhiên tại kỳ thi sơ tuyển tiếng Anh do DFAT tài trợ, các ứng viên này phải đạt điểm tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.0 (không có điểm thành phần dưới 4.5).

endif; ?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *