11. 24 tháng kinh nghiệm làm việc phù hợp sẽ được tính như thế nào?

Category: Applicants FAQ (VN)

Kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong 24 tháng được tính từ ngày hoàn thành khóa học, như thể hiện trên bảng điểm đại học, đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. Ứng viên phải cung cấp hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng chính thức đối với công chức, viên chức nhà nước để chứng minh kinh nghiệm của mình.

Tất cả các ứng viên, trừ ứng viên có hoàn cảnh khó khăn, PHẢI có 24 tháng kinh nghiệm làm việc phù hợp gần nhất tại Việt Nam tại thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.  bao gồm cả thời gian thử việc. Kinh nghiệm làm việc trong thời gian còn đi học sẽ không được tính.

Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn không cần phải có kinh nghiệm làm việc đủ 24 tháng nhưng cần có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan.

endif; ?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *